single-post-featured-img

Category: עדכונים וחדשות

תפעול פנסיוני

החל מינואר 2016 משרד האוצר מחייב מעסיקים להם יותר ממאה עובדים מעבירים דיווחים חודשים על קופות הגמל והפנסיה דרך המסלקה הפנסיונית (תפעול פנסיוני / גורם מתפעל), בשל כך נוצרו קשיים רבים באופן יישום התקנות הן על ידי המעסיקים והן על ידי הגופים המוסדיים, הדבר גרם לתקלות ועיכובים רבים בשיוך הכספים לעמיתים/מבוטחים.
החל מינואר 2017 כל עסק/חברה שלה 50 עובדים ומעלה מחויבת לדווח במתכונת החדשה דרך גורם מתפעל,ממשק מעסיקים,חברת תפעול.

בינואר 2018 תקנות משרד האוצר חלים על המעסיקים 20 עובדים ומעלה, יתכן כי מעסיקים אשר להם 19 עובדים ומטה  יצטרכו לדווח במתכונת החדשה מכיוון שסוכן הביטוח שלהם אינו מתפעל יותר וסולק כספים.